نرخ دلار دوشنبه 8 دی در سایت ریور پوکر با 5 درصد بونوس اضافه خواهد بود.

? دوشنبه 8 دی

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 26.400 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 26.400 تومان می‌باشد.

Rate this post