? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال در سایت ریور پوکر با بونوس 5 درصدی اضافه برای تمامی کاربران.
معادل 26.900 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 26.900 تومان می‌باشد.

Rate this post