نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال در سایت ریورپوکر 3 آذر برابر 26200 تومان خواهد بود.

?دوشنبه 3 آذر

? نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال:
معادل 26.200 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

?و نرخ کش‌ات:
معادل 26.200 تومان می‌باشد.

Rate this post