📆 یکشنبه 25 آبان قیمت هر دلار با 5 درصد بونوس اضافه به شما فروخته خواهد شد.

💰 نرخ خرید برای هر دلار دیجیتال در سایت ریورپوکر برابر است با :
معادل 27.100 تومان+بونوس اضافه
و
خرید دیجیتال 5% بونوس

💰و نرخ کش‌ات:
معادل 27.100 تومان می‌باشد.

Rate this post